โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์    ตั้งอยู่หมู่ที่   3   ตำบลผาสามยอด    อำเภอเอราวัณ     จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42220   โทรศัพท์  0854548391   website :    http://www.nonsawan.ac.th Email:   nonsawan@loei2.go.th

          จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2505 โดยมีนายไสว แสนธรรมา เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีครูทำการสอนเพียง 1 คน โดยอาศัยใต้ถุนกุฏิวัดเป็นสถานที่เรียน ต่อมา  นายพายุ  แก้วคำมี  ได้มอบที่ดินให้กับทางโรงเรียน  เนื้อที่ 6  ไร่ 3 งาน ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1 หลังขนาด 12 x 12  เมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2512  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันหาไม้มาปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด 8 x 36  เมตร และได้งบประมาณจากทางราชการมาสมทบ จำนวน 90,000 บาท  มาจัดสร้างเพิ่มเติมจึงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 และในปีเดียวกันนี้  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ต่อมาโรงเรียนจึงได้รับงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้
          ปี  พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงเรียน 1 หลัง ขนาด 7 x 17.50  เมตร     ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน    ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33     ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/2526 จำนวน 1 หลัง      ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/2526 จำนวน 1 หลังและในปีเดียวกันก็ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด  ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  105/2529 จำนวน 1 หลัง ละได้รับงบประมาณจากกรมประมงเพื่อขุดบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 1 บ่อขนาด 1 ไร่ 2 งาน 

          ปีการศึกษา 2533 เริ่มเปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก จำนวน 1 ห้องเรียนและปีงบประมาณ 2535 เริ่มเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 จำนวน   1 ห้องเรียน มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 41 คน   วันที่  22  กุมภาพันธ์  2550   ได้ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ตามโครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

      ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จรดกับ  ชุมชน
                   ทิศใต้             จรดกับ  สระน้ำชุมชน
                   ทิศตะวันออก     จรดกับ  ถนนเข้าหมู่บ้าน
                   ทิศตะวันตก      จรดกับ  พื่นที่ทำการเกษตร

                   ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย   4  หมู่บ้าน  บ้านโนนสวรรค์ หมู่  3  บ้านศูนย์พัฒนา  หมู่ที่  6   บ้านหนองตูม  หมู่ที่  2  และ10   และบ้านซำม่วง  หมู่ที่  5   ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย    อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลผาสามยอด  

                    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์    เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่   มีพื้นที่ 10  ไร่  3  งาน 95ตารางวาเปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  301 คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย     ปีการศึกษาละ 350  คน   โดยที่บุคลากรสายงานบริหาร   1  คน     ข้าราชการครูสายผู้สอน  14  คน   พนักงานราชการ(ครู)  2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  นักการภารโรง  1  คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน    รวม   19   คน

                   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของโครงการของรัฐบาล  โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น  โรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝันซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ  จัดการศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสม  มีอาคารสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กที่ขาดโอกาสได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ใกล้บ้าน   โดยความร่วมมือจากชุมชนความภาคภูมิใจ   บนพื้นฐานที่ว่าครูและผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ   มุ่งสร้างผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้จักคิดวิเคราะห์  และมีทักษะในการดำรงชิวิต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-04 22:03:07 น.

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางเพ็ญพักตร์ แสงกอง
นางเยาวลักษณ์ มานาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]