โรงเรียนเลยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ประวัติโรงเรียนเลยพิทยาคม

 

1.สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเลยพิทยาคม

              โรงเรียนเลยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียนสตรีเลย(โรงเรียนประจำจังหวัดหญิง)  โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย(โรงเรียนประจำจังหวัดชาย)  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2515  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา(กรมสามัญศึกษาในขณะนั้น)  ในการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง  2,000 คน  ในปี 2515 กระทรวงศึกษาธิการรวมโรงเรียนประจำจังหวัดชายและโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว  ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจึงย้ายจากสถานที่เดิม(โรงเรียนเมืองเลยปัจจุบัน) รวมกับโรงเรียนสตรีเลย  ซึ่งมีพื้นที่  81 ไร่  2 งาน  10 ตารางวา  และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเลยพิทยาคม”  เริ่มเปิดการสอนในปีการศึกษา 2515  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  มีจำนวน 35 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,468 คน  เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน  โดยมี ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  นายวิจิน  สัจจะเวทะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้เปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2515

              ในปี พ.ศ.2518  โรงเรียนได้ดำเนินการสอน 2 ผลัด ในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “คมภ.2 รุ่น 1”  ปี พ.ศ. 2521  ได้รับโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จากโรงเรียนเมืองเลย  จำนวน 2 ห้อง  และได้เปลี่ยนแผนการจัดชั้นเรียนจากเดิม  7:3:2 ห้องเรียน  มาเป็น  6:3:3 ห้องเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนเลยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ใช้หลักสูตรโรงเรียนเลยพิทยาคม พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2555) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  12:12:11 / 11:11:11  รวม  68  ห้อง  เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program)  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3  จำนวน  5  ห้องเรียน  และดำเนินการสอนตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 158 คน  นักเรียนรวม 3,123 คน  ลูกจ้างประจำ 11 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน  ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 9 คน   ครูอัตราจ้าง จำนวน 10 คน  มีอาคารถาวร 6 หลัง  มีอาคารประกอบ 12 หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธวัช มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เลยพิทยาคม
นายบัวแวว โคตรนรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เลยพิทยาคม
นางสาวสุนทร จันทะวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เลยพิทยาคม
นายพยุง โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เลยพิทยาคม
นายสุชาติ อาจศัตรู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เลยพิทยาคม

นายเจษฎา อินพินิจ
นางกนกภรวลัย ดำรงสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042811290 อีเมล์: info@Loeipit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เลยพิทยาคม เลยพิทยาคม โทรศัพท์: 042811290 อีเมล์: loeipit@info.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ