โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

 

 

 

ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

            เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน      12   เขตการศึกษา

            เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง  4  โรงเรียน  คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ   จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา  2537  ประกาศจัดตั้ง   4  โรงเรียน  คือ จังหวัดมุกดาหาร   เพชรบุรี    สตูล  และจังหวัดเลย ปีการศึกษา  2538  ประกาศจัดตั้ง  3 โรงเรียน   คือ     จังหวัดลพบุรี   พิษณุโลก  และจังหวัดประทุมธานี ปีการศึกษา  2540  ประกาศจัดตั้งอีก 1 โรงเรียน  ณ  จังหวัดชลบุรี

            ในการดังกล่าว  กรมสามัญศึกษา(ในขณะนั้น) ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี พระราชทานอนุญาตใช้นามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง   รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ทั้งประจำ และ ไป  -  กลับ  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนในเครือ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา  14.49 น. ของวันพุธที่ 17 มกราคม  2539

            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ใช้นามโรงเรียนภาษาอังกฤษว่า “ Princess  Chulabhorn’s  College, Loei”   เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา  2538  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 4  ประเภทสหศึกษาทั้งประจำและไปกลับ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งแรกจำนวน 90 คน 

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  มีที่ดิน  1  แปลง  เนื้อที่  160  ไร่  ตั้งอยู่ที่  ถนนชนบท  สายห้วยพอด - ภูบ่อบิด  เลขที่  129  หมู่ที่  5  ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   ห่างจากศูนย์ราชการประมาณ   28  กิโลเมตร  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

สีประจำโรงเรียน

 

น้ำเงิน - แสด

  สีน้ำเงิน         เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

  สีแสด              เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 

คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญายตฺถํ  วิปสฺสติ   คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

 

อัตลักษณ์

ผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรม

 

เอกลักษณ์

โครงงานเด่น

 

งานวันประเพณีของโรงเรียน

2 มิถุนายน                      วันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

4 กรกฎาคม                    วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                                25 มีนาคม                      วันพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 
   

ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Spathodea Campanulata      วงศ์ : BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)

ชื่อสามัญ: African Tulip Tree. Flame of The Fountain Tree         ชื่ออื่นๆ:แคแดง

ลักษณะทั่วไป

ต้น        เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต

ใบ        เป็นใบไม้ใบเดี่ยวแบบสองชั้น  จะเกาะก้านใบเป็นแผง ๆ ละ 13-17   ใบแผงหนึ่งยาวประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม ขนาดใบยาว 4 -5 นิ้ว เส้นใบจะมีร่องลอย ซึ่งเห็นได้ชัด

ดอก      มีสีแดงแสดสดใสจะออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งจะมีดอกตั้งแต่ 15 -25 ดอก   แต่ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4-5 ดอกลักษณะของดอกจะคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยกออกเป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

การขยายพันธุ์   เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิด   ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

อื่นๆ    Palisot   Beauvois   เป็นผู้ค้นพบต้นแคแสดในแอฟริกา  เมื่อ พ.ศ.  2320

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-15 12:29:34 น.

นายทินกร นนทการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นายประทีปแสง พลรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นายเรืองยศ ครองตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัญ
นางสาวชิโรบล วรรณธะนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โทรศัพท์: 042877025 อีเมล์: pccloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชิโรบล วรรณธะนะ โทรศัพท์: 0817494488 อีเมล์: chirobon1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ