โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

 

 

 

ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

            เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน      12   เขตการศึกษา

            เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง  4  โรงเรียน  คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ   จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา  2537  ประกาศจัดตั้ง   4  โรงเรียน  คือ จังหวัดมุกดาหาร   เพชรบุรี    สตูล  และจังหวัดเลย ปีการศึกษา  2538  ประกาศจัดตั้ง  3 โรงเรียน   คือ     จังหวัดลพบุรี   พิษณุโลก  และจังหวัดประทุมธานี ปีการศึกษา  2540  ประกาศจัดตั้งอีก 1 โรงเรียน  ณ  จังหวัดชลบุรี

            ในการดังกล่าว  กรมสามัญศึกษา(ในขณะนั้น) ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี พระราชทานอนุญาตใช้นามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง   รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ทั้งประจำ และ ไป  -  กลับ  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนในเครือ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา  14.49 น. ของวันพุธที่ 17 มกราคม  2539

            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ใช้นามโรงเรียนภาษาอังกฤษว่า “ Princess  Chulabhorn’s  College, Loei”   เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา  2538  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 4  ประเภทสหศึกษาทั้งประจำและไปกลับ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งแรกจำนวน 90 คน 

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  มีที่ดิน  1  แปลง  เนื้อที่  160  ไร่  ตั้งอยู่ที่  ถนนชนบท  สายห้วยพอด - ภูบ่อบิด  เลขที่  129  หมู่ที่  5  ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย   ห่างจากศูนย์ราชการประมาณ   28  กิโลเมตร  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

สีประจำโรงเรียน

 

น้ำเงิน - แสด

  สีน้ำเงิน         เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

  สีแสด              เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 

คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญายตฺถํ  วิปสฺสติ   คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

 

อัตลักษณ์

ผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรม

 

เอกลักษณ์

โครงงานเด่น

 

งานวันประเพณีของโรงเรียน

2 มิถุนายน                      วันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

4 กรกฎาคม                    วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                                25 มีนาคม                      วันพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 
   

ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ ทุกภาค

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Spathodea Campanulata      วงศ์ : BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)

ชื่อสามัญ: African Tulip Tree. Flame of The Fountain Tree         ชื่ออื่นๆ:แคแดง

ลักษณะทั่วไป

ต้น        เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต

ใบ        เป็นใบไม้ใบเดี่ยวแบบสองชั้น  จะเกาะก้านใบเป็นแผง ๆ ละ 13-17   ใบแผงหนึ่งยาวประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม ขนาดใบยาว 4 -5 นิ้ว เส้นใบจะมีร่องลอย ซึ่งเห็นได้ชัด

ดอก      มีสีแดงแสดสดใสจะออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งจะมีดอกตั้งแต่ 15 -25 ดอก   แต่ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4-5 ดอกลักษณะของดอกจะคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยกออกเป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

การขยายพันธุ์   เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิด   ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

อื่นๆ    Palisot   Beauvois   เป็นผู้ค้นพบต้นแคแสดในแอฟริกา  เมื่อ พ.ศ.  2320

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-15 12:29:34 น.

นายกิตติชัย กรวยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นายประทีปแสง พลรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นายอภิวัฒน์ บุญงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
นายเรืองยศ ครองตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริ
นางวรัญญา ทองหาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,682
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042877025 อีเมล์: pccloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์ โทรศัพท์: 0862313239 อีเมล์: sawardee_28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]