• โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

   

  ผู้บริหารโรงเรียน

   

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

   

   

   

      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

   

                      ฝ่ายบริหารวิชาการ

                  รองฯกุลธิดา  ศรีโกเมนทร์

  1. รองผู้อำนวยการฝ่าย

  2. ผู้ช่วยรองฯฝ่าย

  3. คณะกรรมการบริหารฝ่าย

  4. งานสำนักงานฝ่าย

  5. งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่าย

  6. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  7. งานการเรียนการสอน 10 กลุ่มสาระ

  8.งานระดับชั้นเรียน

  9.โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

  10.โครงการห้องเรียนพิเศษ  Science Program (SC)

  11. งานส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

  12. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  13. งานนิเทศการศึกษา

  14. งานทะเบียน วัดผลประเมินผลการเรียนรู้และการเทียบโอนผลการเรียน

  15. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

  16. งานห้องสมุดโรงเรียน                      

  17. งานส่งเสริมความสามารถทาง วิชาการภายใน/ภายนอกสถานศึกษา

  18.งานรับนักเรียนและสำมะโนประชากร

  19.งานห้องเรียนสีเขียว/โรงเรียนสีเขียว

   

                  ฝ่ายบริหารงบประมาณ

                   รองฯกชพร มณีพงษ์

  1. รองผู้อำนวยการฝ่าย

  2. ผู้ช่วยรองฯฝ่าย

  3. คณะกรรมการบริหารฝ่าย

  4.งานสำนักงานฝ่าย

  5.งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่าย

  6.งานประกันคุณภาพภายในและงานแผนงานโรงเรียน

  7. งานบริหารการเงิน

  8.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  9.งานประกันภัยนักเรียน

  10.งานธนาคารโรงเรียน

   

   

                  ฝ่ายบริหารงานบุคคล

                 รองฯเอมจิตร สมสืบ

  1. รองผู้อำนวยการฝ่าย

  2. ผู้ช่วยรองฯฝ่าย

  3. คณะกรรมการบริหารฝ่าย

  4. งานสำนักงานฝ่าย

  5. งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่าย

  6. งานวางแผนอัตรากำลัง/งานจัดสรรอัตรากำลัง และงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา

  7. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน และการย้าย

  8.งานส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  9.งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ

  10.งานรัฐพิธีและวันนักขัตฤกษ์

  11.งานรักษาความปลอดภัยเวรยาม

  12.งานโสตทัศนศึกษาและเสียงตามสาย

  13.งานยานพาหนะโรงเรียน

  14.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

   

   

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                รองฯกชพร มณีพงษ์

   1. รองผู้อำนวยการฝ่าย

   2. ผู้ช่วยรองฯผู้ฝ่าย

   3. คณะกรรมการบริหารฝ่าย

   4.งานสำนักงาน

   5.งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่าย    

   6.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

   7. งานบริการสาธารณะ

   8.  งานกิจการนักเรียน

   9. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

  10. งานอำนวยการ

  11.งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  12. งานสารสนเทศโรงเรียน

  13. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

  14. งานศูนย์ศิลป์สิรินธร

  1.16 แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

   

                 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:24:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกมล เสนานุช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกชพร มณีพงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเอมจิตร สมสืบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรับขวัญ ดอกไม้

 • นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]