ประวัติโรงเรียนเซไลวิทยาคม

 

ประวัติความเป็นมา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเซไลวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 116  ถนนมะลิวรรณ  ตำบลศรีสงคราม    
อำเภอวังสะพุง    จังหวัด เลย     รหัสไปรษณีย์   42130 โทรศัพท์ 0 – 4280 - 7226, 08 -1873 –2545 
เว็บไซต์ของโรงเรียน คือhttp://School.obec.go.th/salai    
อีเมล์ของโรงเรียน คือ salai@loei2ed.net สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เลย   เขต  2  
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ถึงระดับและ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

     เขตพื้นที่การให้บริการทางการศึกษา

                 โรงเรียนเซไลวิทยาคม ตำบลศรีสงคราม   จังหวัดเลย  มีพื้นที่เขตบริการการศึกษา  ดังนี้

              เขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  บ้านโคกหนองแก

2. บ้านดงน้อย

3.  บ้านขอนยาง

4  .บ้านกุดลันน้อยคีรี

5.  บ้านห้วยทรายคำ

  ข้อมูลด้านการบริหาร

   นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ป. บัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2543     จนถึง พฤศจิกายน 2551                

ต่อมา นางปราณี  ชัยยันต์   มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง ปี 2558 ต่อมา น.ส.ธิดารัตน์ พจนธารี มารับตำแหน่งจนถึง  พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบันบริหารงานโดย นายธิติพัชร์  มาลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเซไลวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ

ปีการศึกษา 2537 โดยนายฉลอง  บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ในขณะนั้น โดยแต่งตั้งให้นายราชัน  สุนทรศารทูล

และนายสุรพล  ศรีดัน เป็นผู้ดูแลสาขามาตามลำดับ   ต่อมาในปี พ.ศ.2540 นายสุเทพ  ทิพรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ในสมัยนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ ซึ่งในขณะนั้น ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

มาเป็นผู้ดูแลสาขา ได้รับความกรุณาจาก  นายมั่น  บัวระภา กำนัน ตำบลศรีสงคราม บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์

โดยความเห็นชอบของชาวบ้าน บ้านโคกหนองแกตำบลศรีสงคราม จำนวน  35 ไร่ ให้เป็นที่จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

                จนกระทั่ง ปีพ.ศ.2542  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐบาล จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2542 โดย มีคำสั่งสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดเลย แต่งตั้งให้  นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ 

เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ปัจจุบัน บริหารงานโดย นางสาวธิดารัตน์  พจนธารี  อนึ่ง คำว่า “เซไล” 

เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อเมืองเลยในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือตำบลทรายขาวที่นำมาตั้งเป็นชื่อของโรงเรียน

เพราะต้องการให้เป็นการอนุรักษ์ ชื่อเดิมของเมืองเลยในสมัยนั้น เพื่อไว้ให้ลูกหลานชาวเลยได้จดจำไปตราบนานเท่านาน

อักษรย่อของโรงเรียน            ซ.ล.ค.

ปรัชญาของโรงเรียน             วินัยดี มีวิชา พัฒนางาน สร้างสรรค์สังคม

คติธรรม                                   ตํ เว วิญญู ปสํ สเร ปญฺญวนฺตํ

คำแปล                                     วิญญูชนย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา

สีประจำโรงเรียน                      ม่วง - เหลือง  

ดอกไม้ประจำโรงเรียน             ดอกชวนชม

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

1.             สร้างโอกาสในการเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน

2.             สร้างทางเลือกใหม่ในการเรียน ให้กับนักเรียนในชุมชน

3.             จัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้ทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-21 10:56:39 น.

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เซไลวิทยาคม

นางบัวหลัน คำประมวล
นายภณัฐพงศ์ พลมุข

เว็บไซต์บริการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,448
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: พลกฤต บุญอินทร์ โทรศัพท์: 0927316188 อีเมล์: salai191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]