• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

  3. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  4. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   เป้าประสงค์ (Goal)

                   1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  2.  โรงเรียนเซไลวิทยาคมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ

                   3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                   4.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

  5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและ

       สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

       และการประกอบอาชีพ

  7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

                   8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-14 11:31:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธิติพัชร์ มาลา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบัวหลัน คำประมวล

 • นางสาวอรพรรณ จันทนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: พลกฤต บุญอินทร์ โทรศัพท์: 0927316188 อีเมล์: salai191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]