• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  O10 : แผนดำเนินการประจำปี
  O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14 : มาตรฐานการให้บริการ
  O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 : E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
  O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
  O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
  O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
  O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 : การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-18 14:51:06 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]