• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

  แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเซไลวิทยาคม

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

  เครือข่ายผู้ปกครอง

  สภานักเรียน

  แผนงานวิชาการ

  แผนงานงบประมาณ

  แผนบุคลากร

  แผนงานบริหารทั่วไป

  1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  2.  การวางแผนด้านการวิชาการ

  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  4.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  6.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน


   


   

  1.  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง                


   


   

  1.  การวางแผนอัตรากำลัง

  2.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

  5.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน


   

  1,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

  3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน

  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-18 14:51:06 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]