• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.  จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการณรงค์แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

  2.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีประจำตำบล

  3.  จัดส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และครูมืออาชีพ

  4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาพัฒนาเป้าหมายสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบลภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและบริการชุมชน

  7.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 11:30:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด เกษดา
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อย

 • นายอภิชาติ สอนสุภาพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,681
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา เพ็ชรสังหาร โทรศัพท์: 0637244664 อีเมล์: wattana.it51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]