• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ข้อมูลพื้นฐาน

   O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

   O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

   O3 : อำนาจหน้าที่ 

   O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

   O5 : ข้อมูลการติดต่อ

   O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องน่วยงาน

    

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

    

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   O8 : Q&A

   O9 : Social Network

    

   แผนการดำเนินงาน

   O10 : แผนดำเนินการประจำปี 2562

   O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    

   การปฏิบัติงาน

   O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน

   O14 : มาตรฐานการให้บริการ

   O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   O17 : E-Service

    

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

   O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

   O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

   O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

    

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

   O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

   O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

   O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

    

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

   O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

   O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

    

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

   O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

    

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

   O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    

   มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

   O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

   O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

   O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

   O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 11:30:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลักษมน ชาภูธร

 • ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,777
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา เพ็ชรสังหาร โทรศัพท์: 0637244664 อีเมล์: wattana.it51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]