โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

  1.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์

            2.  จัดการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

            3.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

            4.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขลักษณะนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง

            5.  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และปลูกจิตสำนึก     ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

  -                   ด้านผู้เรียน

  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี   รู้จักรักษาอนามัยของตนเองมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สร้างองค์ความรู้     ได้ด้วยตนเอง  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  -                   ด้านครู

  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานด้วยการวิจัยและพัฒนา  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้                         อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต  มีความรักและศรัทธา  อุทิศตนเพื่อความดีงามของศิษย์  หมู่คณะ  สถาบัน  และสังคม

  -                   ด้านการบริหารการจัดการ

  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีหลักสูตรสถานศึกษา                               ที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษา  เป็นผู้นำการพัฒนา          คุณภาพการศึกษา    โดยใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนปรากฏเด่นชัด  สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  และชุมชน  มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ยอมรับของสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-8354 อีเมล์: kururat@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: ฐาปดา จันทร์ผาย โทรศัพท์: 0619365195 อีเมล์: chada_jun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]