โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

   

               โรงเรียนหนองผือวิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  4   พฤษภาคม  พ.ศ.  2504  โดยนายอำเภอ  เป็นผู้จัดตั้งเปิดทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4 มีนายประดิษฐ์  สุขเสน         เป็นครูใหญ่คนแรก  โรงเรียนบ้านหนองผือ  แยกออกจากโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา  ครั้งแรกเปิดสอนที่ศาลาวัดบ้านหนองผือ ต่อมาคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาที่ดินและได้มาปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยมีนายก้อน  เดชแสง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน  นายประดิษฐ์  สุขเสน  ครูใหญ่เป็นรองประธาน ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบสองห้องเรียนสี่คูหาขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2507  ซึ่งได้รับเงินจากกองกฐินสามัคคีของ  นายอำเภอเมืองหนองคาย  ซื้อสังกะสีมุงหลังคาจนแล้วเสร็จ  แต่ยังขาดพื้น ฝา ฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่าง

                  ในปี พ.ศ.  2508  ได้ย้ายโรงเรียนออกจากศาลาวัดบ้านหนองผือ  มาเปิดทำการเรียนการสอนในที่แห่งใหม่

                  ในปี พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน  2,400  บาท  ดำเนินการสร้างโรงเรียนจนแล้วเสร็จ

                  ในเดือนมิถุนายน  2514  นายปรีชา  ตาตะมิ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   นายประดิษฐ์  สุขเสน 

                  ในปี พ.ศ.   2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเงิน  180,000  บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ.  ชั้นล่างจำนวน  1  ห้องเรียน 

                  ในปี พ.ศ  2527  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 170,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. ชั้นล่างจำนวน  3  ห้องเรียน 

                  ในปี  พ.ศ.   2529  นายปรีชา  ตาตะมิ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านมะเขือวิทยา  โดยให้นายบุญกอง  นาฤทธิ์  รักษาการ

                  ในปี พ.ศ.  2530  นายสถิต  ภูริศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 202 / 2526 เป็นเงิน  199,776 บาท  ดำรงตำแหน่งจนถึง พ.ศ.  2534

                  ในปี พ.ศ.  2534  นายณรงค์  หล้าวงศา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  25  ธันวาคม  2534 ได้จัดทำเรื่องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ. 33  เป็นเงิน  20,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง

  ( โครงการอีสานเขียว ) เป็นเงิน  25,000  บาท เพื่อจัดสร้างบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  1  บ่อ 

                  ในปี พ.ศ.  2536  ได้รับเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่าและชาวบ้าน เป็นเงิน  40,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน  2  ห้อง   ดำรงตำแหน่งจนถึง  พ.ศ.  2539            

                  ในปี พ.ศ.  2539 นายยรรยงค์  สุดตาสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ดำรงตำแหน่งจนถึง  พ.ศ. 2540 

                  ในปี พ.ศ.  2540  นายธนเดช  โดนโยธา ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ดำรงตำแหน่งจนถึง  พ.ศ.  2542

                  ในปี พ.ศ.  2542  นายไพฑูรย์  อินทรเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ดำรงตำแหน่งจนถึงพ.ศ. 2543

                  ในปี พ.ศ. 2543   คำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  สั่งให้ นายพงษ์เทพ  กลางวิชัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ดำรงตำแหน่งจนถึง  พ.ศ.  2545

                  ในปี พ.ศ. 2545  คำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย สั่งให้ นายสุรชัย ธรรมมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  2545 ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ.  2549

                  ในปี พ.ศ. 2549  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่  538 / 2549  ลงวันที่  18  กันยายน 2549   สั่งบรรจุให้  นายเอลวิส  โคตรชมภู  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ  จนถึงปัจจุบัน

                  ใน วันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2551    โรงเรียนบ้านหนองผือ  ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือและผู้ปกครองนักเรียน  ขอมติในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จึงขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านหนองผือ”  เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนหนองผือวิทยาคม”  เนื่องจากชื่อโรงเรียนตรงกัน  ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นสถานศึกษาเดียวกัน 

                  ใน วันที่   7  มกราคม  พ.ศ.  2552   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เป็นโรงเรียนหนองผือวิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  เหมือนเดิม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัญญา เบ้าธรรม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์

 • นายประพันธ์ คล้อยตามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,832
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4208-9855 อีเมล์: welovebnp@welovebnp.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ โทรศัพท์: 0834133336 อีเมล์: arounwan@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]