โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •             พันธกิจ

               1. จัดการศึกษาให้เด็กและผู้เรียน  มีความพร้อม เป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้  ความสามารถ

       2. พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร

       3. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

               4. ส่งเสริม สนับสนุน  และประสานความร่วมมือกับผู้ปกตรอง ชุมชนในการจัดการศึกษา

              เป้าประสงค์

               1. เด็กและผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีความพร้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

       2. ครูทุกคนจัดประสบการณ์เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร

               3. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

               อัตลักษณ์โรงเรียน

                   "นักเรียนดี มีจิตสาธารณะ"

               เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                 "โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คือโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ"

    4. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัญญา เบ้าธรรม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปัญญกาญจน์ ไชยชนะ

 • นายประพันธ์ คล้อยตามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4208-9855 อีเมล์: welovebnp@welovebnp.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ โทรศัพท์: 0834133336 อีเมล์: arounwan@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]