โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา โดยมีเขตบริการในหมู่ที่1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวม 6 หมู่บ้าน ตำบลท่าบ่อมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เหลือเป็นเขตบริการของ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ และโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาลศึกษาและ ระดับประถมศึกษา ผู้ปกครองจะส่งนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน โดยยึดถือความสะดวกมากกว่าเขต บริการของโรงเรียนนั้น
  ความเป็นมา
  พ.ศ. 2457 พระครูวุฒิพรหมจรรย์ (พระผัน ธรรมวงศา ) ผู้รั้งเมืองแขวงอำเภอท่าบ่อ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดอัมพวัน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ โดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่สอนเด็กนักเรียน ต่อมาเมื่อจำนวนนักเรียนมากขึ้น ได้แยกนักเรียนชายส่วนหนึ่งไปเรียนที่วัดโพนบก ปัจจุบันเรียกว่า “วัดธรรมคุณ ” ส่วนนักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่วัดท่าคกเรือ
  พ.ศ. 2475 รองอำมาตย์เอกหลวงแก้วโกมล นายอำเภอท่าบ่อในสมัยนั้น ได้ยกที่ดินสาธารณะซึ่งอยู่ระหว่างวัดอัมพวัน กับวัดอรัญญวาสี จำนวน 36 ไร่ ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน และต่อมาได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่ง เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมท่าบ่อ ที่ดินโรงเรียนจึงเหลือ 18 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
  พ.ศ. 2477 รองอำมาตย์เอกหลวงแก้วโกมล ได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว มีห้องเรียน 4 ห้อง ห้องประชุมอยู่กลางห้อง โครงหลังคาทำด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูง 1 เมตร พื้นเป็นไม้ เมื่อก่อสร้างเสร็จ นายสุบิน พลเตชา ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ย้ายนักเรียนจากวัดอัมพวัน วัดท่าคกเรือ และวัดธรรมคุณ มาขึ้นเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2477 และทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ” จนถึงปัจจุบัน
  พ.ศ. 2524 เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ ทำให้อาคารเรียนมีสภาพหลังคาทรุด ผนังตึกแตกร้าวโดยรอบ เกรงจะเกิดอันตรายแก่นักเรียน ทางราชการจึงอนุญาตให้รื้อตึกอาคารหลังนี้ 
  พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโกมลวิทยาคาร มีมติให้โรงเรียนขออนุญาตเปิดทำการสอนระดับอนุบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในเขตบริการ 
  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 นายณรงค์ หล้าวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนศิษย์เก่า ชุมชน ระดมความคิดแก้ปัญหาของโรงเรียน คือ อาคารเรียนอาคารประกอบเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพ สภาพพื้นที่น้ำท่วมขัง จึงระดมทุนทรัพย์โดยจัดงานครอบรอบ 70 ปีโกมลวิทยาคาร ได้งบบริจาค 1,250,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) และวางแผนผังโรงเรียนใหม่ ปรับถมบริเวณโรงเรียนใหม่ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบที่เสื่อมสภาพทรุดโทรม เปิดประตูทางเข้าโรงเรียนใหม่ทางด้านทิศเหนือถนนเลียบวัดอัมพวัน จัดทำป้ายซุ้มประตูใหม่
  พ.ศ. 2548 ของบพัฒนาจังหวัด ( CEO ) จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อจัดสร้างอาคารอนุบาลพุทธรักษ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,400 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้ย้ายนักเรียนระดับปฐมวัยไปเรียนที่อาคารใหม่ 
  พ.ศ. 2549 จัดทำผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารห้องสมุด ICT จำนวน 1 หลัง โดยการนำของคุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและชุมชน ได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 599,119 บาท ( ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 จัดปรับปรุงซุ้มประตูหน้าโรงเรียนใหม่จัดทำป้ายมาตรฐาน จัดสร้างสวนหย่อมบริเวณป้ายใหม่ โดยได้งบบริจาคของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งชื่อว่า “ ซุ้มประตูวิทยฐานะ” เป็นเงินทั้งสิ้น 299,029 บาท ( สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ของบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองท่าบ่อในการสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนพุทธรักษ์และบริเวณซุ้มประตูใหม่
  พ.ศ. 2550 ของบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 3 ชั้น 15 ห้อง โดย ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ให้งบบริจาคสร้างเป็นเงิน 8,550,000 บาท ( แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทำพิธีรับมอบในวันที่ 6 มีนาคม 2551 โดย ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี และคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารเรียน “ บูชาพระพุทธคุณ ” 
  คุณไชย ณ ศีลวันต์ พร้อมครอบครัว บุตรชายของ ฯพณฯดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ได้บริจาคงบรื้อถอนอาคารเรียนไม้หลังเก่าไปสร้างใหม่ 1 หลัง จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 525 ชุดและโต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน 35 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 935,800 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
  พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 3 ชั้น 9 ห้องบันไดด้านเดียว ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,574,000 บาท ( สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 
  คุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู ศิษย์เก่าและชุมชน ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องประชุม “ แสงชัยคุรุมิตร” เป็นเงิน 39,9059 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2551
  พ.ศ. 2552 ปรับพื้นที่ทำลานวิชาการ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ถนนหน้าอาคารตึกบูชาพระพุทธคุณ อาคารบูชาพระธรรมคุณ ,สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร ใช้งบบริจาคและเงินอุดหนุน เป็นเงิน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน) 
  ของบสนับสนุนเมตตาจากพระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สร้างส้วมสวย สุขภาพดี มีสุข 1 หลัง 15 ห้อง โดยงบบริจาคของคุณมานัส กำเนิดงาม เป็นเงิน 504,859 บาท (ห้าแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ทำพิธีรับมอบและเปิดใช้วันที่ 24 มีนาคม 2552 โดย นายสินสมุทร เสนาอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
  คุณแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ในการติดตั้งใช้ทำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
  ได้รับเงินบริจาคโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากคุณมานัส กำเหนิดงาม ศิษยานุศิษย์ของพระครูสุทธิญาณโสภณ ( พระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม อ.สังคม ) จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  ได้รับงบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และชุมชนอำเภอท่าบ่อ จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ “สระว่ายน้ำอนุบาล” เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 289,109 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนระดับปฐมวัย
  ได้รับงบประมาณจัดสรรโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา-ฝ้าเพดาน (อาคารวิถีพุทธ) หลังเรียนพิเศษ ห้องเรียนE-Learning 4 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เปิดใช้ทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ปัจจุบัน พ.ศ. 2558  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น  555  คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ) ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 39  คน แยกเป็น ข้าราชการครูชาย 7  คน / ข้าราชการครูหญิง 22 คน /พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หญิง) 1 คน / เจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) 1 คน /ครูอัตราจ้าง(พิเศษ) ชาย  3  คน หญิง 3 คน /วิทยากรภายนอก (ชาย)  0 คน (หญิง) 1 คน /  ลูกจ้างประจำ(ชาย) ช่างไม้ 1 คน   นายมานิจ  โยคิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางชูชีพ ตุ้มมี

 • นางมะลิวรรณ ดุลสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-1125 อีเมล์: komon.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรพงศ์ ธรรมสุข โทรศัพท์: 0802286196 อีเมล์: krooboy1981@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]