โรงเรียนบ้านนาบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( MISSION )

  1. โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามาตรฐานการศึกษาและทุกคนในเกณฑ์ภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   รักการอ่าน  แสวงหาความรู้  อ่านเขียนคล่อง  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาวิชาชีพครูและยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สู่แนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความร่มรื่น  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  7. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  พันธกิจ  ( MISSION )

  1. โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามาตรฐานการศึกษาและทุกคนในเกณฑ์ภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   รักการอ่าน  แสวงหาความรู้  อ่านเขียนคล่อง  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาวิชาชีพครูและยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สู่แนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความร่มรื่น  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  7. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคูณ โคตะมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกนาถ คะดุลย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0133 อีเมล์: nabong_t.nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: กนกนาถ คะดุลย์ โทรศัพท์: 0885623264 อีเมล์: Krubiw_kanok.bk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]