โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         ข้อมูลพื้นฐานประวัติโรงเรียน

                           โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  ตั้งอยู่  บ้านอุ่มเย็น  หมู่ที่  5  ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีพื้นที่  2  ไร่  2  งาน  83  ตารางวา  ทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                           การก่อตั้งโรงเรียน

                           โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2468 เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  28  คน ครู  1  คน  คือ  นายสุทธิตา   แก้วบัววรบัติ  อาศัยศาลาวัดบ้านอุ่มเย็น  เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไป  ศาลาวัดได้พังลงและได้สร้างหลังที่  2  ขึ้นมาทดแทน  พ.ศ. 2506  ชาวบ้านได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษา  จึงได้ช่วยกันเสียสละเงินส่วนตัวจำนวน  15,708  บาท  และได้มอบที่ดินสาธารณะ ( ดอนหอ ) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัด  สร้างเป็นอาคารเรียน  2  ห้องเรียน แต่ยังไม่เรียบร้อยและได้ย้ายมาสอนที่อาคารถาวร  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2506  รวมเวลาอาศัยอยู่ศาลาวัดนาน  20  ปี  3 เดือน 22 วัน

                           ต่อมา ได้รับเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างเพิ่มเติม  3  งวด  คือ

                           งวดที่  1  ได้รับเงินจากสภาตำบล  เป็นเงินจำนวน  3,333  บาท

                           งวดที่  1  ได้รับเงินจากสภาตำบล  เป็นเงินจำนวน  5,890  บาท

                           งวดที่  3  ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นจำนวนเงิน  15,000  บาท

  และชาวบ้านได้บริจาคเพิ่มเติม  จึงทำให้อาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์(อาคารปัจจุบันนี้)

                           ในปี พ.ศ.  2517  นายอัมพร  อินเสมียน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านท่าสำราญ  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2517  และต่อมาได้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านทุ่ม

                           ในปีงบประมาณ  2521  ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจำนวน  210,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ขนาด  3  ห้องเรียนและได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด  3  ที่นั่ง 1 หลัง

                           ในปีงบประมาณ  2524  ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจำนวน  389,000

   

  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ขนาด  3  ห้องเรียนติดกับอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ  เดิม  สร้างส้วมขาด  3  ที่นั่ง  1  หลัง  และถังน้ำ แบบ ฝ. 33 จำนวน  1  ชุด

                           ในปี  พ.ศ.  2527  นายพินิจ  จันทวัณณ์โสณ  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านป่าสัก  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2527  และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และต่อมาได้ย้ายไปโรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา

                           ในปีงบประมาณ  2530  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/2526  จำนวน  1 หลัง และได้ต่อระบบไฟฟ้าเข้าโรงเรียน

                         ในปี พ.ศ.  2530  นายคูณ  ดวงจันทร์  ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังคม    ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่  8   มิถุนายน  พ.ศ.  2530  และต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

                        ในปี พ.ศ.  2533  นายเจน   จงรักษ์  ย้ายมาจากโรงเรียนชมภูพรโสกก่าม     กิ่งอำเภอศรีวิไล ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่  5   ตุลาคม  พ.ศ. 2533

  และต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านปากมาง เมื่อวันที่  15   กรกฎาคม พ.ศ. 2539

                  ในปี พ.ศ.  2539  นายประยงค์  โคตรชมภู  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสุขสำราญ  อำเภอ

  บึงกาฬ    จังหวัดหนองคาย  ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่ 5   สิงหาคม  พ.ศ. 2539   และต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโพนศิลางาม   ในปี. 2542

  ในปี พ.ศ.  2542  นายสุทธิพงษ์  เจริญลอย  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านน้ำทอน  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก   ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2542  

  ในปี พ.ศ.  2542  ผู้ปกครองนักเรียนและศิยษ์เก่าได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น  1   เครื่อง , ตู้เย็น  1  เครื่อง  และอุปกรณ์เครื่องครัว  จำนวน  1  ชุด

  ในปี พ.ศ.  2544  ผู้ปกครองนักเรียนและศิยษ์เก่าได้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์  2   เครื่องพร้อมอุปกรณ์

  ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจาก สปจ.หนองคาย ก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่

                  ในปี พ.ศ. 2549 นายสุวิช  อุณาสิงห์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

                  ในปี พ.ศ. 2551 นายเอนก  บุญที ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่  12  มีนาคม   2553

                 

  ในปี พ.ศ. 2553 นายประสงค์  วิรุณพันธ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 6   เมษายน  2553 

  ในปี พ.ศ. 2557 นายสนิท  อุตมะ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มื่อวันที่  9  ธันวาคม  2557

                  ในปี พ.ศ. 2551 คณะครูโรงเรียนบ้านอุ่มเย็นได้บริจาคเงินสร้างฐานเสาธงใหม่ สร้างเวทีอเนกประสงค์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคองค์พระประธานประดิษฐานไว้หน้าเสาธงจำนวน 1 องค์ พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

                  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  23  คน

  ที่ตั้งและอาณาเขต

                  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น   ตั้งอยู่ บ้านอุ่มเย็น  หมู่ที่  5   ตำบลน้ำโมง   อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีพื้นที่  2   ไร่   2  งาน  83  ตารางวา

                  ทิศเหนือ                จด           บ้านดอนหมี  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ

                  ทิศใต้                      จด           บ้านฝาง  ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ

                  ทิศตะวันออก       จด           บ้านทุ่ม  ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ

                  ทิศตะวันตก          จด           บ้านดงบัง   อำเภอศรีเชียงใหม่

  รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  1. นายประพนธ์  ขันตรีกุล                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

                  2. นายบุญหนัก  ชัยชมภุ                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

                  3. นายสาคร  หอทอง                              ผู้แทนครู                                                กรรมการ

                  4.  นายถาวร  ศรีคำ                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

                  5. นายพร้อม  พันธ์ศรีทุม                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

                  6. นายประกิจ  หมอยาเก่า                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

                  7. พระครู โพธิคุณาวัฒน์                          ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ

                  8. นายพนม  ใจอดทน                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

                 9. นายสนิท  อุตมะ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร หอทอง โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์: sakornht@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]