โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.      จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในวัยเรียน อายุ  5 – 12  ปี  ให้ได้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี  อย่างมีคุณภาพ

  2.      วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  และความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น

  3.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็ดเป็นสำคัญ  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด และปฏิบัติจริง

  แสวงหาความรู้  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สนองความต้องการของชุมชน

  4.      ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  5.      จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศ  ให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้

  6.      ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม  และการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  และให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ

  7.      ปลูกจิตสำนึกให้รักความเป็นไทย  และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  8.      จัดกระบวนการเรียนรู้โดยนำนวัตกรรม  และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

  9.      จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  10.  จัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามความถนัด และความสามารถของตนเอง

  11.  เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัย

  เป้าประสงค์

  1.      ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม

  และทั่วถึง

  2.      โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  3.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  4.      โรงเรียนมีและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

        มีคุณภาพ

  5.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  6.      โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

  7.      โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร หอทอง โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์: sakornht@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]