• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและเสมอภาค โดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน เป็นสำคัญ

           ๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการทำกิจกรรมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

           ๓. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ

           ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รักษ์สิ่งแวดล้อม และนักเรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง

   

  เป้าประสงค์

  นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:24:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0862223529 อีเมล์: 43020012@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายยุทธนา เจริญบุญมี โทรศัพท์: 0801249511 อีเมล์: serlen505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]