โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                   พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความใฝ่เรียนรู้และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                                                 

  เป้าประสงค์

  1. เด็กในเขตบริการของโรงเรียนต้องได้เข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบหลักสูตรการศึกษาภาค

  บังคับทุกคนและเสมอภาค

  1. สภาพโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนองความต้องการของนักเรียนและชุมชนโดยมี

  สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกลมกลืนกับสภาพชุมชน

  1. ครูมีทักษะและพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม

  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

  ประสงค์  มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬา มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนสื่อความ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความสนใจในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  1. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการวางแผนงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  มีหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมและหลักสูตรการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน
  2. ชุมชน  ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

  การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 11:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: info@koktrorn.org
เว็บมาสเตอร์:: พิชัย ศรีบุญเรือง โทรศัพท์: 0828356955 อีเมล์: pichai.aun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]