• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐  โดยนายเสงี่ยม   ราชเรืองระบิล   นายอำเภอโพนพิสัย  ซึ่งได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทจิรเมท  ทับทิมโต  ผู้บังคับหมวดตระเวนชายแดนที่ ๒๑  ค่ายหนองสรวง  เปิดทำการสอนแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  โดยมีสิบตำรวจคง  ตระกูลจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอุปถัมภ์  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว     พื้นติดดิน หลังคามุงหญ้าแฝก  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ  ๒๕๐๑  ได้รับโอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ  และทางราชการได้แต่งตั้ง นายชูศักดิ์  เทศศรีเมือง  มาดำรงตำเหน่งครูใหญ่ต่อจากสิบตำรวจตรีคง   ตระกูลจันทร์     

                      ในวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓ ได้โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                       พ.ศ.๒๕๔๖  ได้โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                       พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือเปลี่ยนชื่อใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เป็น โรงเรียนบ้านนาตาเหนือโนนสวาท

                      วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒

                      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือเปิดทำการเรียนการสอน ๒  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.๒๕๔๖   และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

                      ผู้บริหารคือนายสมพงษ์  ฤาชา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  ตั้งแต่วันที่   ๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 21:12:26 น.

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0833331696 อีเมล์: aree.gey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]