• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • วิสัยทัศน์      

         ๑.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

         ๒.สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ๓.พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         ๔.นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         ๕.องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

  เป้าประสงค์

         ๑.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางและเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

         ๒.นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข

         ๓.บุคลากรทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

         ๔.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้

         ๕.ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 21:12:26 น.

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0833331696 อีเมล์: aree.gey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]