• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แนวคิดหลักในการบริหารการจัดการ

   

  1.  การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ “ WSA ’’ ( whole School Approach )

            ได้แก่การบริหารจัดการ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  การปฏิรูปบุคลากรและการประกันคุณภาพการศึกษา  การทำงานโดยให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีส่วนรับผิดชอบ  บูรณาการทุกกิจกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาไปพร้อมๆกันทุกระบบ  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจ

  2.  การบริหารงานตามวงจรเดิมมิ่ง “PDCA” ( Plan do check action )

            โดยทุกกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จะมีการวางแผน มีการปฏิบัติ มีการกำกับนิเทศติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข การทำงานเป็นระยะๆ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

            จากแนวคิดหลักดังกล่าวจุดเริ่มต้นที่สำคัญ  คือ  การสร้างความตระหนัก ( Attempt ) และการสร้างจิตสำนึก (Awareness) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรโดยเน้นการทำงานเป็นทีมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

   

  ระบบโครงสร้างการบริหาร

            โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานด้านบริหาร บุคลากรงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์และงานบริหารทั่วไป  ด้วยมีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแล  และมอบหมายงานให้คณะครูเป็นผู้รับผิดชอบ ตามขอบข่าย / ภารกิจนั้นๆ  การมอบหมายงานคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของบุคลากรเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  เสนอแนะให้ความเห็นชอบ การจัดการกำหนดแผนงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และ รายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

   

  ลักษณะการบริหารงาน

            โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เน้นผลงาน            ตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร  ดังนี้

               1.  มาตรฐานด้านผู้เรียน มีเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน

                      ด้านร่างกาย  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขได้

                      ด้านสติปัญญา  พัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ทักษะทางวิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะห์  มีทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ การทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

               2.  มาตรฐานด้านที่เกี่ยวกับครู เป็นเป้าหมายด้านการดำเนินงาน คือ ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักสูตรไปใช้และวางแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจิตสำนึกของความเป็นครู ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  เอื้ออาทรต่อเด็กพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

              3.  มาตรฐานด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร มีเป้าหมายการดำเนินงานคือ  ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ            มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อพัฒนาองค์กร  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร/ โครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ  เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียน มุ้งเน้นให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  วิธีดำเนินการ

  1. กำหนดแผนงาน/ โครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ตลอดจนพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ้งเน้นการทำงานเป็นทีม โดยผู้บริหาร ครูและชุมชนเข้ามามี  ส่วนร่วม  ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กำหนดโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน  นำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยให้ครูทุกคนเป็นผู้เสนอแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนระบบควบคุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

            2.  การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามกิจกรรม        ที่กำหนดในแผน การดำเนินงานโดยใช้วงจรการทำงานตามวงจร เดมมิ่ง PDCA นิเทศ ติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการ  รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคเป็นระยะตามเวลา  ที่กำหนด  ในที่ประชุมคณะครูหรือแบบรายงาน

            3.  การตรวจสอบ ติดตาม  มีการจัดระบบการประเมินตนเอง  ให้รายงานด้วยวาจาในที่ประชุมหรือตามแบบสรุป  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม  กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลพร้อมรายงานให้ที่ประชุมทราบ

            4.  การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา  คณะกรรมการติดตาม นิเทศและประเมินผลรายงาน พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการ  รายงานที่ประชุมรับทราบ  พร้อมหามาตรการปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานให้ดีขึ้น  รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

            ในแต่ละเดือนโรงเรียนจัดให้มีการประชุมข้าราชการครุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โรงเรียนได้ให้บุคลากรร่วมกิจกรรมพิจารณา เสนอแนะ การดำเนินงานภายในโรงเรียนทุกครั้ง เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 09:19:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจรูญ เวียงคำ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสพโชค บัวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจินดา พลศักดิ์

 • นางมรกต ศรีสุราษฎร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 081-9744073 อีเมล์: 43020018@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย โทรศัพท์: 098-1432973 อีเมล์: kroonoinong@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]