• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ลักษณะการบริหารงาน

            โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เน้นผลงาน            ตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร  ดังนี้

               1.  มาตรฐานด้านผู้เรียน มีเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน

                      ด้านร่างกาย  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขได้

                      ด้านสติปัญญา  พัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ทักษะทางวิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะห์  มีทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ การทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

               2.  มาตรฐานด้านที่เกี่ยวกับครู เป็นเป้าหมายด้านการดำเนินงาน คือ ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักสูตรไปใช้และวางแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจิตสำนึกของความเป็นครู ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  เอื้ออาทรต่อเด็กพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

              3.  มาตรฐานด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร มีเป้าหมายการดำเนินงานคือ  ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ            มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อพัฒนาองค์กร  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร/ โครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ  เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียน มุ้งเน้นให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:12:43 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-414301 อีเมล์: 43020018@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย โทรศัพท์: 098-1432973 อีเมล์: kroonoinong@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]