• ประวัติโรงเรียน
 •             ชื่อโรงเรียน บ้านบัว ที่ตั้ง  หมู่  9   ถนน โพนพิสัย - บ้านดุง   ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   โทร 089-3964721           e-mail : 43020019@nongkai2.go.th  website:  http://www.banbua.nongkhai2.go.th  เปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3    เนื้อที่   1 ไร่  3  ตารางวา    เขตพื้นที่บริการ 5   หมู่บ้าน  ได้แก่   บ้านบัว  บ้านหนองกุง  บ้านคำเสน  บ้านทรายทอง  บ้านตาดสำราญ

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  โรงเรียนบ้านบัว    ตั้งอยู่เลขที่  - หมู่ที่  9   ถนน โพนพิสัย - บ้านดุง  ตำบลชุมช้าง  อำเภอ โพนพิสัย  จังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์  43120   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
             เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2500 มีคำสั่งของนายอำเภอให้แต่งตั้งโรงเรียนบ้านบัว โดยใช้ศาลาวัดบ้านบัวเป็นที่ทำการ ได้รับเงินจากสำนักงานการประถมศึกษาและผู้ปกครอง เริ่มทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ในปี พ.ศ. 2503 ตามลำดับ โดยมีนายเลิศ  งามวิเศษ   เป็นครูใหญ่ และสอนเพียงคนเดียว  นายเฉลิมชัย  เสนาอาจ  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายเลิศ  งามวิเศษ  ซึ่งย้ายไปเป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย
                ในปี  พ.ศ.  2510  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรทั้ง  3  หมู่บ้าน  คือบ้านบัว  บ้านหนองกุง    บ้านคำเสนได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์   แรงงาน  รวมทั้งอุปกรณ์  เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียน 1 หลัง  จำนวน  1  ห้องเรียนบนที่ดินที่ชาวบ้านบริจาค มีเนื้อที่ทั้งหมด  6  ไร่  3  ตารางวา เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  
                ในปี  พ.ศ. 2511 นายสนอง  อภัยพรม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายเฉลิมชัย  เสนาอาจ                   ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือ  ปีพ.ศ. 2513 มีครูบรรจุเพิ่มรวมครู  3  คน
                ในปี พ.ศ. 2535  ได้เปิดสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(มัธยมศึกษาตอนต้น)                 ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด  446 คน  เป็นนักเรียนชั้น  ม.1 จำนวน 45  คน   และในปีการศึกษา  2535  นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคือ  นายชัยศรี  มาลายุทธศรี  ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  และนายสมพงษ์  สุนทรเศรษฐชัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงสะพัง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบัว
               ในปี  พ.ศ. 2537 นายประพันธ์  ใจตาง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสรรชัย      แสงพลอย  และนายพงษ์เทพ  ศรีจันทร์  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงปี  พ.ศ. 2542
               ในปี  พ.ศ. 2542  นางสงวน  พิลางาม  ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่และได้เกษียณอายุราชการ                                       เมื่อปี  พ.ศ.  2544
               ในปีพ.ศ. 2544  นายสมพงษ์  ปราบศัตรู  ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว                                      และในปี  พ.ศ. 2548  จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ  ตำบลบ้านผือ                             อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
              ในปี พ.ศ. 2548  นายสวัสดิ์  แสงขัน  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว  และในปี  พ.ศ. 2550  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านใหม่  ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
              ในปีพ.ศ.  2550  นายบุญเพ็ง  วงษ์สิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ ได้มาดำรงตำแหน่งแทน และวันที่   9  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย   
              เมื่อวันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557  นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อนพิทยา อำเภอท่าบอ จังหวัดหนองคาย 
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบัว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับ  ก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีจำนวนนักเรียน มีบุคลากร   ๒๖  คน เป็นผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ    ๑๙   คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน ครูพนักงานราชการ จำนวน   ๑   คน  ธุรการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  ๓๖๗   คน เป็นเขตบริการของ   5  หมู่บ้าน  คือ  บ้านบัว   บ้านหนองกุง   บ้านคำเสน   บ้านตาดสำราญ   บ้านทรายทอง  
   
  ข้อมูลผู้บริหาร
  1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายคำล้วน  วงษ์สิม   โทรศัพท์ 06-1091-8952
  E-mail : Lawong579@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต   สาขา  บริหารการศึกษา            ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว   จนถึงปัจจุบัน
  2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน   -   คน
   
  สีประจำโรงเรียนบ้านบัว
   
    “ น้ำเงิน– ชมพู ”
   
   
  ปรัชญาโรงเรียนบ้านบัว
   
  “   สุปฏิ   ปณฺโน  ภวํ  โหตุ      ผู้ปฏิบัติดี  เป็นผู้เจริญ  ”
  อักษรย่อของโรงเรียน

         บว.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 21:17:07 น.

โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610948952 อีเมล์: 43020019@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์วิมล เสนาอาจ โทรศัพท์: 0810525019 อีเมล์: prang.2527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]