• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านบัว

            ๑. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีความพร้อมในการเรียนในระดับประถมศึกษา

            ๒. จัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            ๓. จัดการศึกษาโดยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

            ๔  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

            ๕. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการโดยเน้นให้มีส่วนร่วมทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         เป้าหมายโรงเรียนบ้านบัว

            ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตลอดทั้งมีคุณธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

            ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  สามารถอ่านออกเขียนได้ครบทุกคน

            ๓. นักเรียนทุกคนสามารถเลื่อนชั้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จบหลักสูตรครบทุกคน

            ๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับประเทศ

            ๕. นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ทุกกลุ่มสาระ

            ๖.  มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่อการเรียนการสอน

            ๗. ครู บุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

            ๘. โรงเรียนได้รับการยอมรับทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 21:17:07 น.

โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610948952 อีเมล์: 43020019@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์วิมล เสนาอาจ โทรศัพท์: 0810525019 อีเมล์: prang.2527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]