• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   ( Mission )

            1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษา

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานและเป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  3.   ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ

  4.   เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  5.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  เป้าหมาย

               1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

               2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  

               3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

               4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานของสถานศึกษา

               5. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และร่วมใช้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:56:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร

 • นางทิพวัลย์ พรหมโคตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนรินญา กิวิลา โทรศัพท์: 0935098535 อีเมล์: Narinya.kiwila@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]