• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน
  โรงเรียนบ้านหนองหอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
  1.  เด็กหญิงหงส์ฟ้า  ประพันธ์มิตร        ประธานนักเรียน
  2.  เด็กหญิงพัชรีญา  โยธะวงศ์             รองประธานนักเรียน
  3.  เด็กชายนาวิน  วิทยา                      รองประธานนักเรียน
  4.  เด็กหญิงวีร์สุดา  ดวงภักดี             หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
  5.  เด็กชายธีรภัทร  มาตรังศรี            หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
  6.  เด็กหญิงมัลลิกา  อุดานนท์           หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  7.  เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองคำ            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  8.  เด็กหญิงประภาพร  สงวนนาม        กรรมการ
  9.  เด็กหญิงปิยะธิดา  ยางแดง           กรรมการ
  10. เด็กหญิงสุกัญญา  เชษฐา             กรรมการ
  11.  เด็กหญิงพรพิมล  ธีระสาร           กรรมการ
  12.  เด็กชายสมฤทธิ์  พรมโพธิ์            กรรมการ
  13.  เด็กหญิงไพจิตร  วิเศษภักดิ์        เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 08:37:00 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-9835 อีเมล์: chaw2012.55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนันทิดา กองกุล โทรศัพท์: 0918315608 อีเมล์: da.kong754@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]