• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ / เป้าหมาย

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแป้น  ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจ  ดังนี้

               ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้เด็กที่มีอายุ  ๔-๖  ปี  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  (ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕)

               ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

               ๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้อันเป็นสากลในอินเตอร์เน็ตได้

               ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๖.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องอาเซียน

               ๗.  ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ๘.  ประสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               ๙.  ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 21:43:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัช ถาโท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางละเอียด พินธะ

 • นางสาวสุกันยา สะสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 019542587 อีเมล์: 43020032@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วาทินี ทองสุพล โทรศัพท์: 0809528714 อีเมล์: Watinee1908@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]