• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๘๒  ใช้ศาลาประจำหมู่บ้าน

  เป็นที่เรียนตั้งชื่อว่า    “โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านโพธิ์    ตำบลโพธิ์ ๒  เมื่อทางโรงเรียนได้รับ

  งบประมาณจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ราษฎรได้ร่วมสละกำลังกาย   กำลังทรัพย์  แล้วจัดจ้าง

  คนทำไม้และช่างมาทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เปิดทำการสอนได้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 

  ใช้ซื่อว่า  “โรงเรียนบ้านโพธิ์”  นายอำเภอโพนพิสัยเป็น  ผู้จัดตั้ง  ดำรงตำแหน่งอยู่ได้ด้วย

  งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ    จัดการสอนเป็น  ๔    ชั้นเรียน  คือ  ตั้งแต่  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔

              พ.ศ. ๒๕๑๗   โรงเรียนบ้านโพธิ์เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗

              พ.ศ. ๒๕๑๘   ได้ขออนุญาตย้ายที่ปลูกสร้างอาคารใหม่  เพราะที่เดิมไม่เหมาะสม

                                 ต่อการปรับปรุง

              พ.ศ. ๒๕๒๑    ทางราชการได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗  คงเหลือถึงระดับชั้น

                                 ประถมศึกษาปีที่  ๖  และเปิดทำการสอนตามหลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑

              พ.ศ. ๒๕๓๓   เปิดทำการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๒๑

                                (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)

              พ.ศ. ๒๕๓๖   โรงเรียนบ้านโพธิ์ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

                                เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก

                                 มีนักเรียน ม.๑ จำนวน  ๔๗  คน

              พ.ศ. ๒๕๓๘  โรงเรียนบ้านโพธิ์เปิดทำการสอนครบ  ๓  ระดับ  คือ 

                               ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา

                               ตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  ๖๑๖  คน  ข้าราชการครู  ๒๕  คน 

                               นักการภารโรง  ๑  คน  และสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๓๘ มีนักเรียนที่จบ

                               การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๔๕  คน  เป็นรุ่นแรก

                       -  ธงสีประจำโรงเรียน           เขียวขาว

                       -  เลขลำดับโรงเรียน            ๐๕๔

                       -  เลขที่หนังสือราชการ         ศธ ๐๔๑๗๐.๑๐๒/...


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรกฤษณ์ มะโนมัย โทรศัพท์: 0945922825 อีเมล์: Teerakrit.ma@eisth.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]