• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย
  ๑ เด็กหญิงเจนจิรา  พฤกษาสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม. ๓ ประธานนักเรียน
  ๒ เด็กหญิงนรินทิพย์  ไผ่ป้อง      นักเรียนชั้น ม. ๓            รองประธานนักเรียน
  ๓ เด็กหญิงณัชฐิดา  แทนกลาง    นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานนักเรียน
  ๔ เด็กชายนาธาน  สายแสน      นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานนักเรียน
  ๕ เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดีสุวรรณ นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานฝ่ายวิชาการ
  ๖ เด็กหญิงกนกกร  โยธะวงค์    นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานฝ่ายเหรัญญิก
  ๗ เด็กหญิงบัณฑิตา ดีวงค์                              นักเรียนชั้น ม. ๓          รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ๘ เด็กหญิงจิรนันท์ พลเรืองเดช นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  ๙ เด็กหญิงสุภาวดี ทุมสิงห์ นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคม
  ๑๐ เด็กชายวรเชษ สาธร            นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
  ๑๑ เด็กหญิงขวัญชนก โพธิ์ขาว            นักเรียนชั้น ม. ๓           กรรมการ
  ๑๒ เด็กชายดนุสรณ์  โพธิ์สีใหญ่            นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๓ เด็กหญิงภัทรวดี หาริกัน                           นักเรียนชั้น ม. ๓            กรรมการ
  ๑๔ เด็กหญิงสุปรียา พวงนที                           นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๕ เด็กหญิงบัญทิตา รูปพรม                นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๖ เด็กชายนันทเดช  คำสี                            นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ๑๗ เด็กชายพงษกร  ธุรพระ นักเรียนชั้น ม. ๓             กรรมการฝ่ายชุมนุม
  ๑๘ เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเงิน                          นักเรียนชั้น ม. ๓          กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
  ๑๙ เด็กชายศักดิ์ชัย  คำสมัย  นักเรียนชั้น ม. ๓            กรรมการฝ่ายปกครอง
  ๒๐ เด็กหญิงจิรชญา พลเยี้ยม        นักเรียนชั้น ม. ๓          กรรมการเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-09 11:52:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนัฐวรรณ ชนูนันท์

 • นางนีรนาถ อุตมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นัฐวรรณ ชนูนันท์ โทรศัพท์: 0857549456 อีเมล์: sumphan
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]