• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย
  ๑ด.ญ.ปานตะวัน   ชุดชอง   นักเรียนชั้น ม. ๓ ประธานนักเรียน
  ๒ ด.ญ.อภิญญา   พิมพันธ์     นักเรียนชั้น ม. ๓            รองประธานนักเรียน
  ๓ ด.ญ.นภาภัทร  ศรีวิชัย    นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานนักเรียน
  ๔ ด.ช.นครินทร์    แสนแก้ว   นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานนักเรียน
  ๕ ด.ญ.จินตรา  จูมฟอง  นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานฝ่ายวิชาการ
  ๖ ด.ญ.ชาลินี  เหนือโพธิ์ทอง      นักเรียนชั้น ม. ๓ รองประธานฝ่ายเหรัญญิก
  เด็กหญิงนลินนภา   แสนบัว                         นักเรียนชั้น ม. ๓          รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ๘เด็กหญิงนภวรรณ   พรมสาร นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  ๙ ด.ญ.ธิดารัตน์   ดีวงค์ นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายปฏิคม
  ๑๐ ด.ช.อภิรักษ์    โคตะอิน         นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
  ๑๑ ด.ช.ปรีชานนท์    โพธิ์จุมพล          นักเรียนชั้น ม. ๓           กรรมการ
  ๑๒ ด.ช.เอกบุรุษ   จิตรแสง             นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๓ ด.ช.นวพล    เทพศรี                          นักเรียนชั้น ม. ๓            กรรมการ
  ๑๔ ด.ญ.ศศิวรรณ   ศรีบุญเรือง                          นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๕ ด.ช.ธีรภัทร    ทัศวงค์              นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการ
  ๑๖ ด.ญ.กัญญารัตร์    แก้วกัลยา                         นักเรียนชั้น ม. ๓ กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ๑๗ ด.ช.รัฐพล   ชามนตรี นักเรียนชั้น ม. ๓             กรรมการฝ่ายชุมนุม
  ๑๘ ด.ช.ปฏิภาณ   คุยลำเจียม                        นักเรียนชั้น ม. ๓          กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
  ๑๙ ด.ช.กรรชัย    เจริญยิ่ง นักเรียนชั้น ม. ๓            กรรมการฝ่ายปกครอง
  ๒๐ ด.ญ.นันทพร    เสียวสีทา       นักเรียนชั้น ม. ๓          กรรมการเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรกฤษณ์ มะโนมัย โทรศัพท์: 0945922825 อีเมล์: Teerakrit.ma@eisth.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]