• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

  ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความ
       รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

   

  เป้าหมาย

            ๑.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     -  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            ๒. ด้านการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้

                     -  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
                     -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

            ๓.  ด้านการบริหารจัดการ

                     -  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-09 15:08:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพดล สอนบาล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพงษ์ศักดิ พันลำ

 • นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

305
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020029@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร พาอ่อน โทรศัพท์: 0894198750 อีเมล์: siripornpaonn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]