โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายอิสรา  โยธะวงค์                                                       ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  2.เด็กชายเจษฎา  หาญราชา                                                     รองประธานกรรมการคนที่ 1

  3. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  มณ๊วงศ์                                                      รองประธานกรรมการคนที่  2

  4. เด็กหญิงกนกพรรณ  อาสนามิ                                               รองประธานกรรมการคนที่ 3

  5. เด็กหญิงยุวดี  ปิดตะคุ                                                          เลขาคณะกรรมการสภานักเรียน

  6. เด็กชายธีรภัทร์  ฝ้ายขาว                                                      เหรัญญิกคณะกรรมการสภานักเรียน

  7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทุมวิเศษ                                             ประชาสัมพันธ์

  8. เด็กหญิงแพรวา  คำจันทร์                                                     กรรมการ

  9. เด็กชายภัทราพล  โยธะวงศ์                                                  กรรมการ

  10. เด็กชายอดิศักดิ์  หล้าจันทะ                                                 กรรมการ

  11. เด็กจีรนันท์  โพนพุฒ                                                          กรรมการ

  12. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชัยจันทร์                                              กรรมการ

  13. เด็กหญิงนริศรา  รัตนะ                                                         กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 14:34:04 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]