• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนน-โนนสวรรค์
  นายมานะ สิงห์ครุฑ ประธานกรรมการ
  นายไพทูรย์ บุญอรัญ ส.อ.บ.ต หมู่ 4
  นายสไว สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
  นายสมบติ กุลนารัตน์ ผ.ช. หมู่ 4
  นายสุข พานัก
  นางกิ่ง กุลสอน
  นางอุษามณี ศรีจาปา
  ผอ.นรินทร์ นาบารุง ผู้อานวยการโรงเรียน
  นางพรทิพย์ ดวงพรม ครู
  ผู้นาชุมชน
  นายภูดิน ชนูนันท์ สารวัตรกานัน
  นางมะลิ ชนูนันท์ สารวัตรกานัน
  นายสายัญ จันทร์เพ็งเพ็ญ แพทย์ประจาตาบล
  นายปิยะ วิจิตร ส.อ.บ.ต หมู่ 4
  นายหินหลวง นิลสุวรรณ ส.อ.บ.ต หมู่ 9
  นางยุพาพร สุดใจ ส.อ.บ.ต หมู่ 9
  นางสมจิตร หมื่นเรือคา ผช.หมู่ 9
  นายทวี นาเสถียร ผช.หมู่ 9
  นายอภิชาต ไขศรี ผช.หมู่ 9
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:06:35 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430164 อีเมล์: 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตมณี เสือแสงทอง โทรศัพท์: 0909739847 อีเมล์: ratmanee9847@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]