• Social Network
  • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ให้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีความเสมอภาค

    2.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีมาตรฐานมีความเข้มแข็ง  มีอิสระในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

    3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:06:35 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430164 อีเมล์: 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตมณี เสือแสงทอง โทรศัพท์: 0909739847 อีเมล์: ratmanee9847@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]