• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •  

  2.๗  กลยุทธ์แผนงาน

            แผนงานวิชาการ

  1. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

  ๓. สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

  ๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ๕. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรปรับปรุบ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๖. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

            แผนงานบุคลากร

  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีศักยภาพเอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียน

            แผนงานงบประมาณ

                      1. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา

            แผนงานบริหารทั่วไป

                      1. พัฒนาการบริการ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้

                      2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำในด้านคุณธรรมและการส่งเสริมสุขภาพ

                     3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

            ๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

                     ๕.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 19:08:36 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430164 อีเมล์: 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย ภูจอมจิตร โทรศัพท์: 0967247349 อีเมล์: thawat.joke@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]