โรงเรียนบ้านโนนฤาษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • @  พันธกิจ

  ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึงโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน

  . พัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด และมีสุขภาพดี

  ๓. พัฒนาระบบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

   

  @  เป้าประสงค์

  ๑. นักเรียนมีคุณภาพ  ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

  ๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

  ๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าและ

      ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

  ๔. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

      รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๕. นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ์

  ๖. ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

  ๗. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  ๘. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:36:30 น.

โรงเรียนบ้านโนนฤาษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-6363675 อีเมล์: 43020005@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัชชัย แสนชัยยา โทรศัพท์: 0862258482 อีเมล์: hs4lzw@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]