• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความสนใจ   และสภาพชีวิตจริง

  2. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ  โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

  3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

  4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์ ( Corporate  objective )

  1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ครูทุกคนมีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

  4. โรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิผล

  5. คณะและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 11:01:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ

 • นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า

 • การเปิดเผยข้อมูล OITสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,847
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898618226 อีเมล์: 43020007@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ โพธิ์หล้า โทรศัพท์: 0833325595 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]