โรงเรียนบ้านหัวทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหัวทราย

 

ประวัติโรงเรียน

            ยุคก่อตั้ง

                             การจัดตั้งโรงเรียนภายใต้ความต้องการของประชาชน ในตำบล หมู่บ้าน จึงร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่ที่ 12  ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2483  โดยมีนายบัวผัน  เมืองพวน  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมราษฎรในหมู่บ้านจัดหาทุนสมทบร่วมกับรัฐบาล  นายอำเภอท่าบ่อ  เป็นผู้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นโรงเรียนชั่วคราว  ตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวทราย  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  น.ค.๗๖๑ เนื้อที่ ๘ ไร่  - งาน ๕๗ วา

ได้มาโดยนายบัวผัน   เมืองพวน  ยกให้  

               โรงเรียนบ้านหัวทรายได้จัดการสอนแบ่งเป็น 5 ชั้นเรียนคือชั้นเตรียม ชั้น ป1. ก. ป1. ข.

ป.2,ป.3,ป.4 เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 95 คน มีครู 3 คน ครูใหญ่คนแรกคือนายบัวไข วังแสนแก้ว        

                พ.ศ.  2507  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ   มัธยมสามัญ       เป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ปี พ.ศ. 2510  ชั้น ป.5-7 มีนักเรียน 264 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ.2506ทางราชการ

ได้จัดสรรงบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนงบ50,000บาท อาคารขนาด 8.50 เมตร ยาว 32  เมตร        

                พ.ศ.2519 โรงเรียนบ้านหัวทราย  ต่อมาได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

                23 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    กระทรวงศึกษาธิการ

               16 กรกฎาคม 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

            ยุคพัฒนา

              14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียนใต้ถุนสูง งบประมาณ 100,000บาท

              1 ตุลาคม 2519 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง งบประมาณ 40,000บาท  และได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน มีครุภัณฑ์ครบ

 งบประมาณ 100,000 บาท

                ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 40,000บาท และต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์

งบประมาณ 60,000บาท

                วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อเติมอาคารเรียน 3 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ครบ งบประมาณ 150,000บาท

                วันที่ 27 สิงหาคม 2526 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์  งบประมาณ 120,000บาท

                วันที่ 15  พฤษภาคม  2527 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บลน้ำฝน แบบ ฝ. 33 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  สูง 3.50 เมตร งบประมาณ 29,300บาท

                วันที่ 21 สิงหาคม 2527 ทางราชการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างส้วม

แบบ สปช. 601/ 2526 จำนวน 1 หลัง 4 ที่  งบประมาณ 35,000บาท

             12 สิงหาคม  2529 คณะครูกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกันสร้างพุทธสถาน 1 หลัง สิ้นเงิน 12,395 บาท

                วันที่ 5  ธํนวาคม 2530 คณะครูกรรมการศึกษาพร้อมชาวบ้านได้สร้างหอกระจายข่าว ใช้เงินทั้งสิ้น 6,799บาท

                วันที่ 29 มีนาคม 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2536 งบประมาณ 310,000บาท

                วันที่ 9 พฤศจิกายน 2539 คณะศิษย์เก่าได้นำผ้าป่าการศึกษามามีวัตถุประสงค์สร้างรั้ว ด้านหน้าริมถนน เป็นเงิน 52,600บาท

                วันที่ 11 เมษายน 2539 นายคำภา-นางสด  สิงหาคุณ พร้อมลูกหลาน ได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียนใช้เงิน 30,000บาท

              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 คณะศิษย์เก่าได้จัดทำผ้าป่า เพื่อจัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างยาว 54 เมตร ใช้งบประมาณ 22,959บาท

                วันที่ 23 ธันวาคม 2545 คณะครูได้ร่วมมือกันก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกยาว 46 เมตร ใช้เงินทั้งสิ้น 22,797บาท          

                วันที่ 25 มีนาคม 2548ได้ประสานขอความร่วมมือนายกองค์การบริหารตำบลพานพร้าวเพื่อจัดสรรงบประมาณจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนมีความยาว 167 เมตร หนา 15 เซนติเมตร

                วันที่ 24 กันยายน 2546 ได้รับงบประมาณเพื่อติดตั้งงบประมาณตามโครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ ติดตั้ง ip share  จำนวน 2 หมายเลข คือ หมายเลข 042-452165และ 042-452166  ปัจจุบันเป็นระบบ MOEnet 4243D 0034

                วันที่ 1 เมษายน 2549 คณะครูกรรมการสถานศึกษา และนายกชูเกียรติ  แสนคำคิด ได้ร่วมกันเปลี่ยนเสายกอาคารเรียน เสา 45 ต้น ยกพื้นอาคารเรียนพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เงินทั้งสิ้น 300,000บาท

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จัดทำหนังสือเสนอมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิได้มอบอุปกรณ์จานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทีวี 12 เครื่อง  คณะครูร่วมกันจ่ายค่าติดตั้ง

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2552 ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552

                วันที่ 24 มิถุนายน 2552 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ยกพื้นอาคารเรียน อาคาร 2 พร้อมเทพื้นคอนกรีต งบประมาณ 398,000บาท

                วันที่ 9 มกราคม 2553 ได้รับงบแปรญัติ สส. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม 4 หัวก๊อก  งบประมาณ 869,750 บาท

                วันที่ 9 เมษายน 2553 ได้รับงบประมาณ แปรญัญติ สส. เพื่อจัดทำลานเอนกประสงค์ ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณ 100,000บาท

                วันที่ 17 ธันวาคม 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มอบห้องเรียนอัจฉริยะ โดยนายยุทธนา  ศรีตบุตร งบประมาณ 400,000บาท

                วันที่ 20 เมษายน 2554 ได้รับงบประมาณ จาก สส. เพื่อติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 3 ชุด จากงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 100,000 บาท

                วันที่ 24 เมษายน 2554 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนเสายกให้สูงขึ้น งบประมาณ 100,000บาท

                วันที่ 25 เมษายน 2554 ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบประมาณ 300,000บาท

                วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ได้รับบริจาคชุดกลองพาเหรด โดนคุณแสงระวี  วรรณกุล

ราคา 150,000บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.  ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหัวทราย   ตั้งอยู่ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว 

หมู่ที่ 12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-01 11:32:38 น.

นายพุทธชัย ใจชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทราย

นางสาววัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์
นางธิติการ ป้องทัพไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,663
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4245-1314 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนวลจันทร์ พรหมสิทธิ์ โทรศัพท์: 0859243190 อีเมล์: burum11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]