• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ  มีความสามารถและใช้การวิจัย  สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             2.  พัฒนาการจัดการทำหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการศึกษา

             3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และภูมิใจในความเป็นไทย

             4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             5.  ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ                 การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

  เป้าประสงค์

             1.  ประชากรกลุ่มอายุ 4 - 5 ปี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน

             2.  ประชากรอายุย่างเข้าปีที่ 7 - 16 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนด

             3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นา มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             4.  โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา

             5.  ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และภูมิใจในความเป็นไทย

             6.  ครู  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำเนิน วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            7.  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 08:04:11 น.

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430106 ,0862288212 อีเมล์: techaphaiboon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถาวร พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0862288212 อีเมล์: moomchamp@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]