• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน  สุขภาพดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ยึดมั่นในการปกครองตามตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีคุณภาพมาตรฐาน  ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

    ปรัชญา

               นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 08:04:11 น.

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430106 ,0862288212 อีเมล์: techaphaiboon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถาวร พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0862288212 อีเมล์: moomchamp@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]