โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • .   คณะกรรมการสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9  คน ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆ ในชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

                                             รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีจำนวน           9         คน

                   (1)  นายทองก่าย  โนนทิง         ประธานกรรมการ  (มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

                  (2)  นายเริ่ม  กุลสอน                  กรรมการ             (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                  (3)  นายสมัย  ผลบุญ                 กรรมการ            (ผู้แทนพระสงฆ์)

                  (4)  นายประชา  สิริหลวง           กรรมการ            (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

                   (5)  นายแก้ว   วงจันทร์             กรรมการ            (ผู้แทนศิษย์เก่า)

                   (6)  นายฉลอง  เหลาสิงห์          กรรมการ            (ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน)

                   (7)  นายบรรทม  อรัญมาลา       กรรมการ            (ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน)

                   (8)  นายสุทัศน์  พิสัยพันธ์           กรรมการ            (ผู้แทนครู)

                   (9)  นายไพบูลย์  บูชาทิพย์       กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:10:17 น.

โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-481221 อีเมล์: 43020154@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ภีรฎา หมื่นเรือคำ โทรศัพท์: 0910579912 อีเมล์: priradam2536@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]