โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ผลงานความภาคภูมิใจ
 • วิชาการ
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย
        ระดับชาติ
        ระดับภาค
        ระดับเขต
        ระดับกลุ่มเครือข่าย

   

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานสภานักเรียน                              เด็กหญิงปัณฑารีย์  สารีราช

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1            เด็กชายนันทวุฒิ  พุทธบูรณ์

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2            เด็กชายราชานนท์  สิงห์ทิศ

  เลขานุการสภานักเรียน                         เด็กหญิงวัลญา  วงษ์คำหาญ

   

  1 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

  1.1เด็กหญิงชญานิศ  ป้องทรัพย์

  1.2 เด็กหญิงนิภาวรรณ์  ทองแถม

  1.3 เด็กหญิงกัลกุลนัท

  2.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

    2.1เด็กชายณัฐฐินันท์  เวียงคำ

    2.2 เด็กชายณัฐพล 

    2.3เด็กชาย

  3.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

           3.1เด็กชายปฐมพร  แก้ววิเศษ

            3.2เด็กหญิงสุภาทิพย์  เคหะฐาน

  4.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

  4.1 เด็กหญิงสุภาทิพย์  เคหะฐาน

  4.2เด็กหญิงวรรณวิภา  โพธิ์ภูมี

  4.3 เด็กหญิงศตพร  ประวิเศษ

  5.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

            5.1 เด็กหญิงสุภาทิพย์  เคหะฐาน

            5.2 เด็กหญิงธีรนาฏ  รัตนมงคล

            5.3 เด็กหญิงมยุรฉัตร  คำสุ่ย

  6. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

  6.1 เด็กชายธนพงษ์  สะภูทิพย์

            6.2 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุ่ย

            6.3 เด็กหญิงอนิญญา  เคหฐาน

  7.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

            7.1 เด็กหญิงธีรนาฏ  รัตนมงคล

  7.2 เด็กหญิงมยุรฉัตร  คำสุ่ย

  7.3 เด็กหญิงณัฐธิดา  โทสาลี

  8. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสถานที่

  8.1 เด็กชายปฐมพร  แก้ววิเศษ

  8.2 เด็กชายวัชรพงษ์  ผาสุราช

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-27 19:53:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0924594114 อีเมล์: 43020161@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ แสนละคร โทรศัพท์: 0923125410 อีเมล์: teelapong_jack@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]