• NAGA MODEL
 • ตรวจสอบผลการเรียน
 •  

  ใส่เลขบัตรประชาชน

   

   

   

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายรพีพัทร  หงษ์ทอง      ประธานนักเรียน
  เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว    รองประธานนักเรียน
  เด็กชายณัฐพล  กุสม        รองประธานนักเรียน
  เด็กหญิงขวัญฤดี  ร่มงาม    เลขานุการนักเรียน
  เด็กหญิงบัวตอง เสมานาทรัพย์    เหรัญญิก/ปกครอง
  เด็กหญิงอารียา  หวันลา    ฝ่ายวิชาการ
  เด็กหญิงชลิตตา แก้วคงบุญ    ฝ่ายวิชาการ
  เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วฟ้าหยาด    ฝ่ายประชาสัมพันต์
  เด็กหญิงอรพรรณ  ปาณาราช    ฝ่ายปฏิคม
  เด็กหญิงวันเพ็ญ  วังคีรี    ฝ่ายสุขสภาพอนามัย
  เด็กหญิงสุมิตตรา  เวียงคำ    ฝ่ายสุขภาพอนามัย
  เด็กชายสราวุธ  วงศ์เสนา    ฝ่ายกีฬา
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โจทย์จันทร์    ฝ่ายกีฬา
  เด็กชายศิริพัชร  โสละแสง    ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  เด็กชายโกวิท  จันทร์ซ้าย    ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  เด็กหญิงสุนิสา  นันทะ        ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม
  เด็กหญิงยุภาวดี  วิงวอน    ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม
  เด็กชายดุริยะ  ฟองระย้า    ฝ่ายปกครอง
  เด็กชายอภิสิทธิ์  ตันส้ม    ฝ่ายปกครอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:38:09 น.

โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042019513 อีเมล์: 43020150@nongkhai2.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]