โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • TEST_1
 • ทดสอบ

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา  มีพันธกิจในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ดังนี้

                 ๑.ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นนำและเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เครือข่าย

  เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                ๒.นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ใช้

  เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า มีคุณธรรม  รักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น         

                ๓.   พัฒนาทักษะวิชาชีพของครูและผู้บริหาร

                ๔.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นโรงเรียนเป็นฐาน

                ๕.   เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

  เป้าประสงค์  (GOALS)  กำหนด  ดังนี้

   

                ๑   ด้านนักเรียน

                                  ๑.๑  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน การค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  ๑.๒   เป็นคนดี  มีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์

  ๑.๓  มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

  ๑.๔    สร้างงาน  สร้างอาชีพ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

                 ๑.๕   สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจในตนเอง

                ๒   ครู

                     ๒.๑   มีทักษะวิชาชีพ  ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน

                     ๒.๒    มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            ๒.๓  มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ    

                ๓.    ผู้บริหาร

                     ๓.๑  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี

                     ๓.๒   มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร  นวัตกรรม และ กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

                     ๓.๓   บริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

       ๔  โรงเรียน

                     ๔.๑   เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ

                     ๔.๒    มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอบอุ่น  ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

                     ๔.๓    มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

                     ๔.๔    มีการร่วมมือร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม

                ๕.  ผู้ปกครองและชุมชน

                     ๕.๑  ให้การยอมรับ  เชื่อถือ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

                     ๕.๒  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-24 13:40:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาตรี อุ่นเรือน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุดถวิล ปัดถาทุม

 • นางปราณี พาโสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

626
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรดาพร ราชาเดช โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: rachadech1983@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]