• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •        - จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

           - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่รู้จักตนเอง เหมาะสมกับวัย

           - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์

           - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใช้ระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดี เหมาะสมเป็นไปตามวัย โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-15 11:44:50 น.

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430100 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู โทรศัพท์: 0986577233 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]