• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   ๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่รู้จักตนเอง เหมาะสมกับวัย

   ๓.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์

   ๔.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใช้ระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ดี เหมาะสมเป็นไปตามวัย โดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-26 14:41:29 น.

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430100 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู โทรศัพท์: 0986577233 อีเมล์: 43020128@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]