• ผลการเรียนนักเรียน
 • ผลการเรียนนักเรียน

 • NAGA MODEL
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลหนองควายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๐๓   ณ  บ้านหนองควายหมู่ที่  ๑๔   ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย โดยอาศัยวัดไทรทองวนารามเป็นสถานที่และอาคารเรียน  ต่อมาอำเภอโพนพิสัย แยกตำบลออกเป็นตำบลหนองหลวง โรงเรียนบ้านหนองควายจึงมาขึ้นกับตำบลหนองหลวง

                     ปี พ.ศ.  ๒๕๑๒  โรงเรียนบ้านหนองควายได้ย้ายจากวัดไทรทองวนาราม  มาตั้งในสถานที่ปัจจุบัน  โดยได้รับบริจาคที่ดิน  จำนวน  ๓๓ ไร่  ๑ งาน  ๖๐  ตารางวา  จาก นายน้อย   สิงหา  พร้อมด้วยครอบครัว  และชาวบ้านหนองควายช่วยกันบริจาคเงินทอง แรงกายสร้างอาคารเรียน จำนวน  ๑ หลัง  ( อาคารปฐมฤกษ์ในปัจจุบัน) เปิดทำการสอน ป. ๑– ป. ๔  

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗   โรงเรียนเปิดทำการสอน ป.๑ – ป. ๗   ตามโครงสร้างทางการศึกษาที่กฎหมายกำหนด

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒   โรงเรียนบ้านหนองควาย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน  อนุบาลเครือข่าย      สหวิทยาเขตมหามงคล ของกิ่งอำเภอเฝ้าไร่  และได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนบ้านหนองควายมาเป็น  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย  จนถึงปัจจุบัน

          โรงเรียนอนุบาลหนองควาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๖๘๙ คน  จำนวน ๒๕ห้องเรียน และจำนวนข้าราชการครู   ๒๕  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  ครูพี่เลี้ยง  ๒  คน 

           ปัจจุบัน  นายชัยยงค์  คลังกลาง  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองควาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:31:24 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016509 อีเมล์: 43020127@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณฐรัช อุยะพิตัง โทรศัพท์: 0646974883 อีเมล์: unseen_never@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]