• ผลการเรียนนักเรียน
 • ผลการเรียนนักเรียน

 • NAGA MODEL
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   

     1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถตามศักยภาพ และความถนัด สามารถนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคม มีสุนทรียภาพในการเรียนและมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

     2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

     3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

     4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

     5.ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

     1.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด มีความรู้ ความสามารถตามความถนัดตามศักยภาพของนักเรียน มีทักษะกระบวนการต่างๆที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ตามมาตรฐานและหลักสูตรและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับขั้นพื้นฐาน

     2.ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ในการดำรงชีวิตประจำวัน

     3.ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี

     4.โรงเรียนมีระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในด้าน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

     5.ผู้เรียนได้เรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีต่างๆในชุมชน และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

   

  รูปแบบการบริหาจัดการ

          ๑.  ยึดเป้าหมายเป็นสำคัญ / มุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM
                     ๒.  สร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันภายใต้หลักธรรมาภิบาล
                     ๓.   ยึดหลักการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลัก  ๔  ร่วม  ร่วมคิด  ร่วมมือ  ความสร้างโอกาส ร่วมชื่นชม 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:31:24 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016509 อีเมล์: 43020127@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณฐรัช อุยะพิตัง โทรศัพท์: 0646974883 อีเมล์: unseen_never@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]