• ผลการเรียนนักเรียน
 • ผลการเรียนนักเรียน

 • NAGA MODEL
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

     ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

  พันธกิจ   

     1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด  มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถตามศักยภาพ และความถนัด สามารถนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคม มีสุนทรียภาพในการเรียนและมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

     2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

     3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

     4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

     5.ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:31:24 น.

โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016509 อีเมล์: 43020127@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณฐรัช อุยะพิตัง โทรศัพท์: 0646974883 อีเมล์: unseen_never@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]