โรงเรียนบ้านท่าคำบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนคือหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  มีกระบวนการทางด้านกลุ่มสังคมเป็นปัจจัยหลัก  ในการสร้างความสมานฉันท์  รู้จักแสวงหาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  โดยการน้อมนำกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาคน  พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยความรอบรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข

   

  เป้าหมาย (Goal)

         ๑.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  ดนตรี  นาฏศิลป์และศิลปะ  สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างของสังคมทางการศึกษาได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 14:33:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโสภณ จันทวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขวัญใจ จันทวงศ์

 • นางสาวจิตตรา ธงยันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าคำบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042436816 อีเมล์: 43020130@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา วงษ์ประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0801950677 อีเมล์: suukanyaat05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]