• ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านนาดี ตั้งอยู่ที่ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย สังกัดเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์-e-mail 43020121!@nongkhai2.go.th website http://www.bnd.nongkhai2.go.th เปิดทำการนสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เลขที่ นค. 387 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

  นส. 3 ก เลขที่ 497933 โดยมีเนื้อที่ 14 ไร่ - งาน 58 ตารางวา มีเขตตบริการทางการศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมี่ที่  1 บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3 และบ้านนาอุดมหมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

             ประวัติโดยย่อของโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาดี ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 โดยนายภูวงค์ ไขแสงจันทร์ ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัยเป็นผู้จัดตั้ง ใช้ศาลาวัดบ้านนาดี เป็นสถานศึกษา ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลเซิม จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ชั้นได้แก่ ชั้นเตรียม ก และชั้นเตรียม ข มีนายธรรมนูญ สุวรรณทรรภ เป็นครูใหญ่

             วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้ย้ายออกจากศาลาวัดบ้านนาดี มาตั้งอยู่บ้านนาดี ซึ่งได้รับบริจาค จากนายกล้า ผดาวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น เป็นอาคารเรียนที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นโดยงบประมาณจากการขายปลาที่กุดฝายบ้านปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเปิด ป.5 จนถึง ป.7 ปีพ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ และบ้านพักครู ปีพ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26  ปีพ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 6 ห้องเรียน ในปีพ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับบริจาคงบประมาณ จากมูลนิธิAsia kikin Asahikawa, JAPAN ในการสร้างห้องสมุด ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล และสถานศึกษาพอพียง ปีพ.ศ. 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน (10 มิถุนายน 2561 ปีที่รายงาน) 175 คน ครูและบุคลากร 11 คน แบ่งเป็นครู 9 คน ผู้บผู้บริหาร 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน โดยมีนายสมโภชน์ สุวรรณโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 17:22:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพลินพิศ งามสง่า

 • นายสมพงษ์ สอนหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020121@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: 43020121@nogkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]